HOME         >>> Español-Italiano-Français

>>> English-中文- Português

 

 

 

 

Deutsch

Kommen auch die Tiere in den Himmel?

Polski

Zwierzęta się w niebo?

Русский

Получить животных в небе?

 

Die anderen Lebewesen:
Ihr Eigenwert – Die Verpflichtung des Menschen – Ihre Vollendung bei Gott


Aus der Enzyklika „Laudato si“ von 2015:

 

(Wir) sind … aufgerufen zu erkennen, dass die anderen Lebewesen vor Gott einen Eigenwert besitzen. (69)

 

Es wäre irrig zu denken, dass die anderen Lebewesen als bloße Objekte angesehen werden müssen, die der willkürlichen Herrschaft des Menschen unterworfen sind. (82)

 

Alle (Geschöpfe) gehen mit uns und durch uns voran auf das gemeinsame Ziel zu, das Gott ist, in einer transzendenten Fülle, wo der auferstandene Christus alles umgreift und erleuchtet. Denn der Mensch, der mit Intelligenz und Liebe begabt ist und durch die Fülle Christi angezogen wird, ist berufen, alle Geschöpfe zu ihrem Schöpfer zurückzuführen. (83)

 

Sämtliche Geschöpfe des Universums, da sie von ein und demselben Vater erschaffen wurden, (sind) durch unsichtbare Bande verbunden … und wir alle miteinander (bilden) eine Art universale Familie, eine sublime Gemeinschaft, die uns zu einem heiligen, liebevollen und demütigen Respekt bewegt.(89)

 

Jegliche Grausamkeit gegenüber irgendeinem Geschöpf „widerspricht der Würde des Menschen“. (92)

 

Jesus übernimmt den biblischen Glauben an den Schöpfergott und betont etwas Grundlegendes: Gott ist Vater  (vgl.  Mt  11,25). In den Gesprächen mit seinen Jüngern forderte Jesus sie auf, die väterliche Beziehung zu erkennen, die Gott zu allen Geschöpfen hat, … (96)

 

Wenn jemand im Evangelium liest, dass Jesus von den Vögeln spricht und sagt, dass „Gott nicht einen von ihnen vergisst“ (Lk 12,6), wird er dann fähig sein, sie schlecht zu behandeln oder ihnen Schaden zuzufügen? (221)

 

Am Ende werden wir …das Geheimnis des Universums verstehen, das mit uns an der Fülle ohne Ende teilhaben wird. …Das ewige Leben wird ein miteinander erlebtes Staunen sein, wo jedes Geschöpf in leuchtender Verklärung seinen Platz einnehmen … wird, … (243)

 

Wir wissen, dass all das Gute, das es (im Haus der Schöpfung) gibt, einst in das himmlische Fest aufgenommen wird. (244)

 

Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten; zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.

(246 Gebet für unsere Erde)

 

 

Innych istot żywych:
Własnej wartości - ludzki obowiązek - obietnicy życia wiecznego

W encyklice "Laudato si" (2015)

 

Jesteśmy wezwani do uznania, że inne istoty żywe mają właściwą sobie wartość wobec Boga. (69)

 

Błędne byłoby jednak myślenie, że inne istoty żywe powinny być traktowane jako zwykłe przedmioty, podlegające arbitralnej dominacji człowieka. (82)

 

My sami nie jesteśmy ostatecznym celem wszystkich innych stworzeń. Wszystkie zmierzają wraz z nami i przez nas ku ostatecznemu kresowi, jakim jest Bóg w transcendentalnej pełni, gdzie zmartwychwstały Chrystus wszystko ogarnia i oświetla. Ponieważ człowiek, obdarzony inteligencją i miłością, pociągany jest pełnią Chrystusa, powołany jest, by przyprowadzić wszystkie stworzenia do ich Stwórcy. (83)

 

Prowadzi to do przekonania, że wszystkie byty wszechświata, będąc stworzonymi przez tego samego Ojca, są zjednoczone niewidzialnymi więzami i tworzą rodzaj uniwersalnej rodziny, wspaniałej komunii pobudzającej do świętego, serdecznego i pokornego szacunku. (89)

 

Wszelkie okrucieństwo wobec jakiegokolwiek stworzenia «jest sprzeczne z godnością człowieka». (92)

 

Jezus nawiązuje do biblijnej wiary w Boga Stwórcę (por. Mt 11,25) i podkreśla podstawowy fakt: Bóg jest Ojcem. Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, zachęcał ich do rozpoznania ojcowskiej relacji Boga ze wszystkimi stworzeniami ... (96)

 

Kiedy czytamy w Ewangelii, jak Jezus mówi o ptakach, że «żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych» (Łk 12, 6), to czy będziemy zdolni do znęcania się nad nimi i wyrządzania im zła? (221)

 

U kresu naszego życia spotkamy się twarzą w twarz z nieskończonym pięknem Boga (por. 1 Kor 13, 12) i będziemy mogli z radosnym podziwem odczytywać tajemnicę wszechświata, który wraz z nami będzie uczestniczył w pełni bez końca. ... Życie wieczne będzie wspólnym zadziwieniem, gdzie każde stworzenie, świetliście przemienione, zajmie swoje miejsce .... (243)

 

Wiemy, że wiedząc, że wszystko, co jest (w domu natury) dobre, zostanie zebrane na niebiańskiej uczcie. (244)

 

Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy,
kontemplowania w zadziwieniu,
uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni
z każdym stworzeniem
w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości

 (246 Modlitwa za naszą ziemię)

 

Другие живые существа:
Собственные значения - человека обязательство - обещание вечной жизни

В энциклике "Laudato si" (2015)

 

мы призваны признавать за другими живыми существами присущую им ценность у Бога. (69)

 

Однако ошибочно думать, что другие живые существа нужно рассматривать как всего лишь объекты, подчиненные произвольному господству человека. (82)

 

Окончательная цель других созданий не мы. Напротив, все, вместе с нами и через нас, стремятся к общей цели: к Богу, в Его трансцендентной полноте, где воскресший Христос всё объемлет и просвещает. Человек наделен разумом и любовью, его влечет полнота Христова, поэтому он призван привести все творения обратно к их Творцу. (83)

 

Это подводит к убеждению, что, будучи сотворены одним Отцом, мы все, живые существа вселенной, соединены невидимыми узами и образуем своего рода универсальную семью, превосходную общность, пробуждающую в нас священное, любящее и смиренное уважение. (89)

 

Любое проявление дурного обращения с кем-либо из творений «несовместимо с человеческим достоинством». (92)

 

Иисус усваивает библейскую веру в Бога Творца и выделяет фундаментальный постулат: Бог есть Отец (ср. Мф 11, 25). В беседах с учениками Иисус призывал их признавать Отчее отношение Бога ко всем творениям, ... (96)

 

Если мы читаем в Евангелии, что Иисус говорит о птицах, что «ни одна из них не забыта у Бога» (Лк 12, 6), можем ли мы плохо с ними обращаться или причинять им вред? (221)

 

В конце концов, мы встретимся лицом к лицу с беспредельной красотой Бога (ср. 1 Кор 13, 12) и сможем в радостном восхищении читать тайну вселенной, которая будет участвовать вместе с нами в бесконечной полноте. … Вечная жизнь будет общим для всех удивлением, где каждое создание, светозарно преображенное, займет свое место, … (243).

 

Мы знаем, что всё хорошее (в доме природы) будет принято на небесный праздник. (244)

 

Научи нас открывать ценность каждого существа,
созерцать в изумлении,
осознавать, что мы глубоко едины
со всеми творениями
на нашем пути к Твоему нескончаемому свету.

(246 Молитва о нашей земле)

 

 

 

 

>>> Verzeichnis „Laudato si“

>>> Inne teksty w języku polskim

>>> Другие тексты на русском языкеh

>>> Die Tiere in der Sicht des christlichen Glaubens (Für RU)