PL

IT

Miłość w oczekiwaniu typowym dla ciąży
Dokument wiary "Amoris Laetitia”

L’amore nell’attesa propria della gravidanza

Pontificio lettera "Amoris Laetitia"

 

 

170. ...

Ważne, aby dziecko czuło się oczekiwanym.

Nie jest ono dodatkiem lub rozwiązaniem osobistego niepokoju.

Jest to istota ludzka o ogromnej wartości i nie może być wykorzystywane dla osobistych korzyści.

Nie jest zatem ważne, czy to nowe życie będzie tobie odpowiadało, czy też nie, czy posiada cechy, które się tobie podobają, czy też nie, czy odpowiada twoim planom i marzeniom.

Dlatego, że „dzieci są darem. Każde jest wyjątkowe i niepowtarzalne [...].

Kocha się dziecko, ponieważ jest dzieckiem:

nie dlatego, że jest ładne, czy dlatego, że jest takie a takie; nie, dlatego że jest dzieckiem!”[186].

Miłość rodziców jest narzędziem miłości Boga Ojca, który czule oczekuje na narodziny każdego dziecka, bezwarunkowo je akceptuje i przyjmuje je bezinteresownie.

 

171. Każdą kobietę w ciąży pragnę z miłością prosić:
 dbaj o swoją radość, niech nic ci nie odbiera wewnętrznej radości macierzyństwa.
 To dziecko zasługuje na twoją radość.
Nie pozwól, aby lęki, obawy, komentarze innych osób lub problemy przygasiły szczęście bycia narzędziem Boga, aby wnieść na świat nowe życie.
Zadbaj o to, co trzeba zrobić lub przygotować, ale nie ulegając obsesji i uwielbiaj jak Maryja:
„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 46-48).
Przeżywaj ten pogodny entuzjazm pośród swoich trudności i proś Pana, aby strzegł twojej radości, żebyś ją mogła przekazać swemu dziecku.

170. …
 È importante che quel bambino si senta atteso.
Egli non è un complemento o una soluzione per un’aspirazione personale.
È un essere umano, con un valore immenso e non può venire usato per il proprio beneficio.
Dunque, non è importante se questa nuova vita ti servirà o no, se possiede caratteristiche che ti piacciono o no, se risponde o no ai tuoi progetti e ai tuoi sogni.
Perché «i figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile […].
Un figlio lo si ama perché è figlio:
non perché è bello, o perché è così o cosà; no, perché è figlio!
Non perché la pensa come me, o incarna i miei desideri.
Un figlio è un figlio».
[186]
L’amore dei genitori è strumento dell’amore di Dio Padre che attende con tenerezza la nascita di ogni bambino, lo accetta senza condizioni e lo accoglie gratuitamente.

 

171. Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con affetto:
abbi cura della tua gioia, che nulla ti tolga la gioia interiore della maternità.
Quel bambino merita la tua gioia.
Non permettere che le paure, le preoccupazioni, i commenti altrui o i problemi spengano la felicità di essere strumento di Dio per portare al mondo una nuova vita.
Occupati di quello che c’è da fare o preparare, ma senza ossessionarti, e loda come Maria:
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva» (Lc 1,46-48).
Vivi con sereno entusiasmo in mezzo ai tuoi disagi, e prega il Signore che custodisca la tua gioia perché tu possa trasmetterla al tuo bambino.

Formatowanie przez M.Hanglberger (www.hanglberger-manfred.de )

Formattazione di M.Hanglberger (www.hanglberger-manfred.de )

>>> Do pełnego dokumentu "Amoris Laetitia"

>>> Per l'intero documento "Amoris Laetitia"

>>> Inne teksty w języku polskim

>>> Altri testi in Italiano

HOME

HOME

 

 

Link: https://hanglberger-manfred.de/amoris-laetitia-geburt-eines-kindes-pl-it.htm